Metamorfozy „Regeneracja po wakacjach”– zasady akcji

WARUNKI OGÓLNE

 • Organizatorem metamorfozy jest  Dr Barbara Jerschina Face & Body Clinique.
 • Warunki uczestnictwa w metamorfozach określone są w niniejszym regulaminie („Regulamin”), a każde zgłoszenie Uczestnika będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.

CZAS TRWANIA METAMORFOZY

Zgłoszenia do metamorfozy można nadsyłać od 13 września (od momentu opublikowania na Social Mediach Kliniki ) do 1 października 2023 r. do godz. 23:59.

UCZESTNICY

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia kobieta, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zamieszkała na terytorium Polski.

Z udziału w metamorfozie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie metamorfozy, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.

Uczestnicy zgłaszający się do metamorfozy wyrażają zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas spotkania organizowanego w dr Barbara Jerschina Face & Body Clinique 11 października 2023 r. oraz, w razie wyboru do metamorfozy, w trakcie nagrywania filmów i zdjęć podczas przebiegu metamorfozy.

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA

 • Do udziału w metamorfozie można zgłosić się poprzez nadesłanie zgłoszenia na adres maila: metamorfozy@drjerschina.pl.
 • Zgłoszenie musi zawierać odpowiedź na pytanie: „Dlaczego zgłaszasz się do metamorfozy i co najbardziej chciałabyś poprawić w swoim wyglądzie?”, trzy zdjęcia twarzy (na wprost i obydwoma profilami), a także dane kontaktowe.
 • Zdjęcie musi być w formacie .jpg lub .png, a rozmiar zdjęcia nie może być większy niż 5 MB.
 • Zdjęcia nie mogą zawierać treści erotycznych, niecenzuralnych, naruszających powszechnie panujące zasady moralności, godności osobistej, nawiązań do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych.
 • Nadsyłając zdjęcie Uczestnik zaświadcza, że posiada pełne prawa do tego zdjęcia.
 • Dokładna data zgłoszenia jest rejestrowana w mailu i będą rozpatrywane wyłącznie zgłoszenia nadesłane w terminie przewidzianym regulaminem.
 • Osoby wybrane na podstawie zgłoszeń zostaną zaproszone na spotkanie w Dr Barbara Jerschina Face & Body Clinique, przy ul. Topiel 18 w Warszawie, w dniu 11 października 2023 r. o godz. 18:00. Podczas spotkania odbędą się indywidualne konsultacje kandydatek do metamorfozy, na podstawie których dr Barbara Jerschina wybierze osobę/y, które zostanie nieodpłatnie poddana zabiegom w ramach metamorfozy.
 • Informację o wyborze do metamorfozy  Zwycięzca otrzyma w dniu spotkania oraz dodatkowo wyniki Konkursu będą ogłaszane na profilach Instagram Face book Dr Barbara Jerschina Face & Body Clinique.
 • Jeżeli po trzykrotnej próbie Organizator nie będzie mógł się skontaktować z osobą wybraną do Metamorfozy, wybierze inną osobę.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system informatyczny, indywidualne ustawienia poczty email, nieprawidłowe działanie serwisu Facebook.com lub serwera poczty.

OBOWIĄZKI ZWYCIĘZCY KONKURSU

 • Osoba wybrana do metamorfozy jest zobowiązana poddać się indywidualnie zaplanowanym zabiegom w klinice Dr Barbara Jerschina Face & Body Clinique, w ustalonych wcześniej terminach.
 • Podczas wykonywania zabiegów nagrany zostanie film i wykonana dokumentacja zdjęciowa na potrzeby promocji akcji w Internecie i na social mediach, a uczestnik będzie poproszony o wypowiedzi do kamery, np. czy zabieg mu się podobał, jakie miał odczucia itp.
 • Uczestnik metamorfozy zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zaleceń pozabiegowych, które otrzyma w klinice od dr Barbary Jesrchiny.
 • W klinice będzie musiał podpisać niezależne zgody, standardowo przygotowane dla pacjentów.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE

 • Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach niezbędnych do przeprowadzenia metamorfozy i nie będą przetwarzane do innych celów.
 • Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika zasad metamorfozy opisanych w Regulaminie.

NAGRODA – METAMORFOZA:

 • Fundatorem metamorfozy jest Dr Barbara Jerschina Face & Body Clinique.
 • Dokładna ilość i jakość zabiegów zostanie dobrana do osoby wybranej do metamorfozy.
 • Udział w zabiegach jest bezpłatny.
 • Organizator zobowiązuje się tak zaplanować program metamorfoz, aby uzyskać jak najlepszy efekt końcowy.
 • Nagroda nie podlega wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.

INNE POSTANOWIENIA

 • Uczestnictwo w Metamorfozie jest dobrowolne.
 • W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Metamorfozy wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu, Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika. Organizator zastrzega, iż w tych okolicznościach nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec takiego Uczestnika za jego wykluczenie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Metamorfozy, podwykonawcom Organizatora.
 • Wszelkie dodatkowe informacje o Metamorfozie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik może uzyskać wysyłając e-mail na adres: metamorfozy@drjerschina.pl.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Metamorfozy bez podawania przyczyn, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w akcji.
 • We wszystkich sprawach nie uregulowanych regulaminem decyzje podejmuje Organizator Konkursu.
Shopping Cart